skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Urbanització Del Carrer Avellaners De Rubí

Urbanització del carrer Avellaners de Rubí

L’Ajuntament de Rubí ha encarregat a Hercal la urbanització del carrer Avellaners d’aquest municipi, que es troba a la part oest, a l’entrada del sector de Sant Muç. Es tracta d’un vial d’entre 4,6 i 5,10 metres de doble sentit de circulació que actualment no té gairebé voreres. Està delimitat a un costat per la tanca perimetral de la residència d’avis Conxita Valls i a l’altre per una finca de propietat privada. Amb aquesta obra es pretén redistribuir el moviment de trànsit rodat i millorar l’accessibilitat i la seguretat.

La urbanització del carrer Avellaners millorarà la seva accessibilitat i seguretat, sobretot a l’encreuament amb el camí d’Ullastrell

En general, s’ha planificat una calçada d’asfalt de sis metres i una vorera de formigó de dos metres al costat esquerre. L’entrada als guals estarà feta amb peces prefabricades de pedra granítica. També s’apuja el rasant de tot el vial, el que comportarà que s’hagi de construir un mur de contenció de terres i s’apugi també la tanca de la residència per a que tingui l’alçada mínima de seguretat. Es farà a més un desbrossat a totes les zones necessàries i es retirarà la terra vegetal existent.

Quant a l’enllumenat públic, es reubicaran fanals existents d’acord a la nova alineació de la vorera. Uns altres elements urbans també es veuran modificats o eliminats, com els pilons que hi ha a la cantonada amb el camí d’Ullastrell. Les bústies que hi ha a un extrem del carrer, en canvi, només es treuran fins que acabi l’obra.

El projecte de reurbanització es centra sobretot a l’encreuament del carrer Avellaners amb el camí d’Ullastrell,  on s’hi reduirà la pendent, s’hi traslladaran algunes parades de les línees 3 i 7 de l’autobús i s’hi crearan passos de vianants elevats que reduiran la velocitat dels vehicles. A un altre punt hi haurà un altre pas tipus gual amb vorera deprimida. La senyalització vertical que estigui en bon estat es reubicarà per la nova geometria de la intersecció, la que estigui deteriorada es reposarà i s’hi afegiran senyals nous pels nous requeriments del projecte. Al paviment de tot el carrer es pintaran noves marques viàries.

Les obres tindrán una durada de dos mesos i un pressupost de gairebé 176.000 euros.