skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Demolició Mecànica A Barcelona

Demolició mecànica a Barcelona

Hercal està executant la demolició mecànica en un local situat a Gran Via de les Corts Catalanes per a Construccions ACR. Els treballs de demolició combinen mitjans manuals i mecànics i inclouen la demolició de fàbrica de maó, la demolició de l’envà perimetral de la planta soterrani, la demolició de la plataforma soterrani i els revestiments dels pilars existents.

Demolició mecànica: descripció dels treballs.

Demolició fàbrica de maó:

Demolició de fàbrica de maó perforat per mitjans manuals sense afectar a l’estabilitat dels elements constructius contigus, incloent la neteja, aplec, retirada i càrrega de runa sobre contenidor.

Demolició envà perimetral de 4 cm de la planta soterrani:

Demolició de l’envà de 4 centímetres existent a manera de cambra d’aire en les dues mitgeres de la planta soterrani. Inclou la retirada de la runa al contenidor situat a la planta baixa, així com el transport i gestió de residus.

Demolició mecànica de la plataforma soterrani:

Demolició de plataforma de formigó existent en planta soterrani, d’aproximadament 50 centímetres d’altura i una superfície de 30 metres quadrats amb mitjans mecànics, amb martell elèctric, i retirada de la runa per mitjans manuals.

Demolicions mecàniques a Barcelona

Els treballs inclouen la retirada de l’estructura mecànica a la zona de la bomba del grup hidràulic, així com la pròpia bomba. L’objectiu és rebaixar la zona fins a la cota del gres contigu.

Demolicion de revestiments en els pilars existents:

Els treball de demolició mecànica a Barcelona inclouen la demolició del revestiment actual a pilars de les plantes soterrani i baixa, que presenten un diàmetre de 40 centímetres per 2,5 i 4,5 metres d’altura. Com en els casos anteriors, inclou la retirada manual de runa al contenidor ubicat a la planta baixa.

Les demolicions mecàniques i manuals segons el cas, inclouen la sabata contínua, l’escala i l’altell del local situat a la Gran Via de les Corts Catalanes. Hercal també executarà el repicat de revestiments i el sanejat de sostres.

Hercal disposa de l’equip tècnic, mitjans humans i maquinària pròpia, incloent robots de demolició, necessaris per a realitzar tot tipus d’enderrocs i demolicions, així com la càrrega, transport i gestió dels residus generats amb total solvència, seguretat, qualitat i sempre dins els terminis pactats.

Back To Top