skip to Main Content
937 879 571 info@hercal.es
Demolició De Naus Industrials A Barcelona

Demolició de naus industrials a Barcelona

Hercal està executant la demolició de naus industrials al carrer Pallars, a Barcelona, per encàrrec de Varia Bac de Roda SL. La demolició de naus industrials s’està duent a terme per mitjans mecànics i amb maquinària pròpia de Hercal.

Hercal disposa d’una àmplia i versàtil flota de vehicles i de maquinària en propietat que inclou excavadores de diferents tonatges i especificacions, amb rodes i cadenes, de les principals marques com Volvo o Caterpillar, així com robots de demolició i un equip de trituració i producció d’àrids reciclats.

Demolició de naus industrials a Barcelona

Per a la realització d’aquest tipus de treballs, disposem de maquinària amb cisalles hidràuliques i equips de oxitall de les marques més reconegudes del mercat.

Demolició de naus industrials amb retirada de fibrociment:

Hercal està inscrita en el Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (R.E.R.A.) amb el nº 79 / AB / 11 amb data de 29 de desembre de 2011, i compta també amb l’autorització per al transport de residus d’amiant.

En aquest cas, després de la pertinent aprovació d’un pla de treball específic de retirada de materials amb contingut de fibres d’amiant, Hercal ha dut a terme els treballs de desmuntatge i la retirada de materials que continguin amiant, el desmantellament de cobertes i de façanes de fibrociment i la tramitació, el transport i la gestió final de residu.

Demolició de naus industrials: descripció de treballs.

A més de la retirada del fibrociment de les cobertes, Hercal està executant a Barcelona els següents treballs:

  • Neteja i independització dels immobles: Treballs de demolició manual per a independitzar l’edifici objecte de la demolició de l’edificacions veïnes per, òbviament, no afectar-les durant la fase de demolició mecànica.
  • Demolició mecànica dels immobles: Demolició mecànica de les edificacions deixant un tram de façana de 3 metres d’altura a manera de tancament de la parcel·la.

Demolición de naus insdustrials a Barcelona.

  • Demolició de fonaments: Excavació, demolició, càrrega i transport dels residus generats a abocador autoritzat fins a una profunditat màxima de 1,5 metres.

En definitiva, Hercal compta amb un equip potent i tecnològicament avançat que permet assumir l’execució integral d’obres civils, demolicions, excavacions, moviments de terres, transport de maquinària mitjançant vehicles preparats per desplaçar equips de petites o grans dimensions, servei de contenidors i transport de runes.

Hercal compta també amb maquinistes experimentats que garanteixen uns nivells de productivitat òptims per a l’execució de les obres en els terminis establerts.

Back To Top